Regulamin Serwisu RODOdlaFotografa z dnia 1 czerwca 2018 roku

I Ogólne warunki korzystania z Serwisu RODOdlaFotografa

 1. Korzystanie z Serwisu RODOdlaFotografa jest dobrowolne i wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Właścicielem Serwisu RODOdlaFotografa, a jednocześnie Usługodawcą świadczącym usługi za jej pośrednictwem jest Administrator zabezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Podgwiezdna 12, 30-655 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613640, NIP 6793126583. Wszelkie sprawy związane z używaniem oraz funkcjonowaniem Serwisu RODOdlaFotografa, można zgłaszać pod adresem e-mail: biuro@rododlafotografa.pl.
 3. Definicje:

Administrator – Administrator zabezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

Administrator Danych - osoba fizyczna lub prawna, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, dla którego tworzona jest Dokumentacja.

Bramka płatności – zewnętrzny serwis internetowy (www), świadczący usługi płatności online, taki jak Przelewy24, PayU, Dotpay lub inny.

Klient – użytkownik sieci Internet, posiadający konto w serwisie, dokonujący zamówienia na usługę.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – strona internetowa RODOdlaFotografa, dostępna pod adresem URL: https://dokumenty.rododlafotografa.pl/ oraz każdym innym, będącym kontynuacją bądź uzupełnieniem tego adresu URL, jak również każdym, który go zastąpi.

Usługa – usługa tworzenia i sprzedaży spersonalizowanej dokumentacji ochrony danych osobowych dla fotografów („Dokumentacja”)

Użytkownik – użytkownik sieci Internet, posiadający konto w Serwisie.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania oraz zakres świadczonych usług za pośrednictwem Serwisu oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Administratora zabezpieczeń Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin dostępny jest do wglądu dla Użytkowników pod adresem: https://dokumenty.rododlafotografa.pl/index/terms, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

II. Konto Użytkownika

 1. Dostęp do funkcjonalności Serwisu jest możliwy wyłącznie po uprzednim założeniu indywidualnego konta Użytkownika. Konto zostaje założone przez Administratora na podstawie wniosku Użytkownika zawierającego następujące dane, niezbędne do świadczenia usług za pomocą Serwisu: adres mailowy oraz hasło.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Usług Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do uzupełnienia konta poprzez podanie następujących danych Administratora danych, dla którego za pośrednictwem Serwisu tworzona ma być Dokumentacja: nazwa firmy albo imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres, miasto, kod pocztowy.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek niedopełnienia obowiązku wskazanego w pkt II.2. bądź wskutek podania nieprawdziwych lub błędnych danych.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia konta przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności w ten sposób, że nie będzie ujawniać hasła dostępu do konta podmiotom trzecim, które nie są umocowane do wykonywania czynności w imieniu Użytkownika bezpośrednio związanych z odbiorem Usług świadczonych  na jego rzecz przez Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, wyrządzone przez osoby, którym użytkownik umożliwił dostęp do konta w Serwisie lub które uzyskały taki dostęp w sposób nieuprawniony, również wbrew wiedzy i woli Użytkownika.
 5. W celu prawidłowego działania Serwisu, Użytkownik powinien mieć zapewniony dostęp do sieci Internet oraz posiadać sprzęt komputerowy wyposażony w jedną z wymienionych przeglądarek:

- Google Chrome (najnowsza wersja)

- Firefox (najnowsza wersja)

- Opera (najnowsza wersja)

- Safari (najnowsza wersja)

 - Edge (najnowsza wersja)

 1. Korzystanie z Serwisu na wymienionych wyżej przeglądarkach w wersjach niższych niż wskazano powyżej nie jest wykluczona, jednak niektóre funkcje mogą działać niepoprawnie.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie komputerowym Użytkownika.

III. Zobowiązania i odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie czynności dokonane za pomocą Serwisu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu lub Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich a także w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
 2. Administrator oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektronicznych wiązać może się z podwyższonym ryzykiem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej ryzyko. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe oraz programy chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet, a także zapewnić ochronę identyfikatorów i haseł dostępu do indywidualnych kont, przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym.
 3. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie zasobów i funkcji Serwisu w celach prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Administratora lub w sposób naruszający te interesy lub z nimi sprzeczny.

IV. Zasady zamawiania usługi

 1. Zamawianie Usługi dokonuje się poprzez dokonanie kolejno następujących czynności:

- zalogowanie się na koncie Użytkownika,

- wypełnienie kwestionariusza dostępnego w zakładce „Nowa dokumentacja”,

- zatwierdzenie podanych danych,

- podanie informacji dotyczącej danych Administratora danych, które znajdą się w Dokumentacji,

- podanie informacji dotyczących danych do faktury,

- zatwierdzenie podsumowania zamówienia usługi,

- dokonanie płatności poprzez Bramkę płatności.

 1. Zamawiając usługę Klient:
 1. akceptuje Regulamin oraz
 2. oświadcza, że został poinformowany, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się przez Administratora w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu w tym do celów księgowych, kontaktu z Klientem, dokonywania rozliczeń za pośrednictwem operatora płatności, oraz innych czynności związanych z wykonaniem usług za pośrednictwem Serwisu realizowanych zgodnie z udzielonym przez Klienta zleceniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz
 3. oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, a także do sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skutkach prawnych takiego sprzeciwu, oraz
 4. może wyrazić zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji określonych Regulaminem, oraz komunikatów, a także otrzymywanie danych marketingowych w trybie przesłania ich na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym – wówczas przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 5. wyraża zgodę na przesyłanie i udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej wystawianych przez Administratora w związku ze świadczeniem usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 1. Do zawarcia Umowy z Klientem dochodzi w momencie potwierdzenia przez Klienta akceptacji warunków usługi zaproponowanych przez Administratora i opłaceniu zamówionej Usługi. Do potwierdzenia dołączony jest Regulamin oraz Polityka Prywatności, które zostały uprzednio udostępnione i zaakceptowane przez Klienta.

V. Cennik i płatności

 1. Wynagrodzenie Administratora z tytułu realizacji Usługi jest ustalane w momencie składania zamówienia Usługi, na podstawie aktualnego cennika, to jest cennika obowiązującego w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Cena Usługi jest obliczana na bieżąco, z VAT, na podstawie aktualnego cennika i widoczna w trakcie zamawiania Usługi.
 2. Opłacenie usługi następuje przed przekazaniem zlecenia do realizacji, po przejściu do Bramki Płatności ze strony podsumowania zamówienia usługi.
 3. Po przejściu do Bramki Płatności, Klient dokonuje płatności za Usługę.
 4. Płatności przelewami internetowymi są obsługiwane przez operatora płatności, którego usługi są dostępne w ramach Usługi.
 5. W przypadku, kiedy Administrator nie otrzymają potwierdzenia płatności, Usługa nie jest realizowana.
 6. W przypadku, kiedy Administrator otrzyma potwierdzenie płatności, Usługa jest niezwłocznie realizowana.

VI. Realizacja usługi oraz postępowanie reklamacyjne

 1. Realizacja Usługi następuje w terminie dwóch dni roboczych po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia płatności i dokonuje się poprzez opracowanie dla Klienta indywidualnej dokumentacji ochrony danych i przekazanie mu jej na podany podczas tworzenia konta adres poczty elektronicznej.
 2. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji.
 3. Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji, o której mowa w pkt 1, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym usługa została faktycznie zrealizowana bądź jej wykonanie miało nastąpić.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
 1. wskazanie danych Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację;
 2. wskazanie nazwy usługi oferowanej za pośrednictwem Serwisu, której reklamacja dotyczy;
 3. przedmiot reklamacji;
 4. okoliczności uzasadniające reklamację;
 5. wskazanie żądania.
 1. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres Administratora wskazany w Regulaminie lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Administratora jako adres do kontaktu.
 2. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia przez Administratora następuje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w reklamacji w terminie 4 (czterech) dni od dnia skutecznego przyjęcia zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia potwierdzenia przyjęcia reklamacji w sposób określony w pkt. 6 powyżej. Okresu uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji, który w przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 4. W razie uzasadnionej potrzeby termin rozpoznania reklamacji może ulec przedłużeniu o kolejne 14 (czternaście) dni po uprzednim poinformowaniu Klienta na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, w przypadku reklamacji o dłuższym terminie rozpatrywania reklamacji. Zapis zdania pierwszego nie dotyczy Konsumentów.
 5. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w pkt. 4 Klient zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.
 6. Rozstrzygniecie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.

VII. Poufność

 1. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom oraz Klientom serwisu najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia Konta Klienta, jego zawartości oraz przesyłanych treści przed niepowołanymi osobami. Wszelkie informacje o zdarzeniach mogących zagrażać bezpieczeństwu korzystania z Serwisu należy zgłaszać pod adresem biuro@rododlafotografa.pl.
 2. Administrator zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku do informacji przekazywanych przez Klienta w procesie składania zamówienia na Usługę, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Klienta.
 3. Obowiązek poufności wskazany w pkt 1 ulega wyłączeniu, jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakazują ujawnienie tych informacji i wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami.
 4. W każdym momencie Klient może poprosić o usunięcie jego zleceń z serwera, poprzez wysłanie stosownego e-maila na adres biuro@rododlafotografa.pl z adresu e-mail powiązanego z zamówieniem lub poprzez usunięcie konta.
 5. W przypadku o którym mowa w pkt. 4 powyżej wszelkie informacje i dane związane z konkretnym zleceniem przechowywane są przez Administratora przez okres przedawnienia roszczeń odnośnie realizacji Usługi, w związku z ewentualnymi roszczeniami przysługującymi Administratorowi lub wysuwanymi przeciwko niemu.

VIII. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z przyczyn, za które Administrator ponosi odpowiedzialność. Administrator nie odpowiada w szczególności za szkody powstałe wskutek działania siły wyższej.
 2. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek podania przez Klienta nieprawdziwych, błędnych lub nieprecyzyjnych danych w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. IV.1.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wywołane problemami technicznymi, a także za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.